Navigácia

Obsah

 

.

Správy

Očkovanie

Banskobystrický samosprávny kraj spustil do užívania registračný systém pre náhradníkov na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 na stránke: www.nahradnici.sk. celý text

ostatné, COVID - 19 | 23. 3. 2021 | Autor: Správca Webu

Pomoc obyvateľom

balík vitamínových doplnkov celý text

ostatné | 4. 3. 2021 | Autor: Správca Webu

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Už 15. 2. 2021 sa začne Sčítanie obyvateľov celý text

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 | 23. 2. 2021 | Autor: Správca Webu

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 celý text

ostatné | 23. 2. 2021 | Autor: Správca Webu

SSD

Informácia pre obyvateľov: elektrickú prípojku, ale aj iné žiadosti súvisiace s distribúciou elektriny môžno vybaviť aj online celý text

ostatné | 17. 12. 2020 | Autor: Správca Webu

Plošné testovanie

Plošné testovanie na prítomnosť ochorenia COVID-19 pre občanov trvalo žijúcich v obci Jarabá sa uskutoční 31. októbra, t.j. sobota o 13:00 pred budovou obecného úradu v Mýte pod Ďumbierom. celý text

ostatné, COVID - 19 | 28. 10. 2020 | Autor: Správca Webu

Opatrenia

Platné opatrenia celý text

ostatné, COVID - 19 | 28. 10. 2020 | Autor: Správca Webu

Informačný leták

Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi


V našom každodennom živote sa často dostávame do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu, sú ťažko rozložiteľný odpad.


Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených tzv. RECYKLOBOXOV, ktoré sú rozmiestnené v predajniach, na zberných dvoroch a ďalších miestach na území našej obce / mesta a na celom území Slovenska.

Náklady na triedený zber vyhradeného prúdu odpadu batérie a akumulátory zabezpečuje výrobca a znáša náklady s tým spojené. Náklady na triedený zber nie sú súčasťou miestneho poplatku za komunálny odpad, okrem nákladov spôsobených nedôsledným triedením podľa § 81 ods. 10 zákona 79/2015.

Spoločnosti INSA, s.r.o. a MACHTRADE s.r.o. v spolupráci s partnerskými spoločnosťami pôsobiacimi na slovenskom trhu niekoľko desiatok rokov zabezpečujú zber, dopravu, spracovanie a recykláciu batérií a akumulátorov. Vysoká technologická a odborná úroveň spoločností je garanciou reálnej komplexnej recyklácie použitých batérií a akumulátorov.V triedení a recyklácii sú významnými globálnymi hráčmi v oblasti spracovania nebezpečných odpadov.

Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných
látok do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia.
celý text

ostatné | 18. 8. 2020 | Autor: Správca Webu

Oznámenie

Obec Jarabá oznamuje obyvateľom, návštevníkom a turistom obce, že v roku 2020 je podujatie "Deň obce", ktoré sa malo konať pri príležitosti 749. výročia prvej písomnej zmienky o obci Jarabá, z dôvodu pandémie Covid – 19 zrušené. celý text

ostatné | 6. 8. 2020 | Autor: Správca Webu

Čistenie komínov

Oznamujeme občanom, že dňa 7.8.2020 t.j. piatok, sa bude v obci Jarabá vykonávať čistenie a kontrola komínov.

Záujemcovia sa môžu nahlasovať na tel.cisle: 0908 927 032 celý text

ostatné | 23. 7. 2020 | Autor: Správca Webu

V ý z v a

Okresný úrad Brezno, odbor pozemkový a lesný u p o z o r ň u j e a v y z ý v a,

každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečili základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje § 3 zákona.
Každý vlastník, nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy je povinný:
1.) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou,
2.) predchádzať výskytu a šíreniu burín
3.) zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí
4.) usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druh pozemku s jeho evidenciou v katastri.
Zároveň upozorňujeme občanov, aby svoje poznatky o neobhospodarovanej pôde nahlasovali na internetový portál na stránke www.mpsr.sk - Informačné nástroje – Agrofórum - fórum o využívaní poľnohospodárskej pôde.
Okresný úrad Brezno, pozemkový a lesný odbor bude v letných a jesenných mesiacoch vykonávať kontroly zabezpečenia starostlivosti o poľnohospodársku pôdu podľa vypracovaného harmonogramu. V zmysle právnych predpisov budú za porušovanie ustanovení § 3 zákona vyvodzované dôsledky.
Za spoluprácu ďakujeme.


celý text

ostatné | 4. 6. 2020 | Autor: Správca Webu

Prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska celý text

ostatné | 3. 6. 2020 | Autor: Správca Webu

Oznámenie o obmedzení a prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme,že v termíne od: 25.06.2020 07:30 do: 25.06.2020 15:30 bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach
distribucnej sústavy prevádzkovatela distribucnej sústavy spolocnosti Stredoslovenská
distribucná, a.s.. celý text

ostatné | 3. 6. 2020 | Autor: Správca Webu

Triedenie odpadu


ostatné | 5. 5. 2020 | Autor: Správca Webu

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne ako príslušný orgán štátnej správy upozorňuje právnické osoby, fyzické osoby - podnikateľov a fyzické osoby na prísny zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov ako aj zakladanie ohňa v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu. Dlhotrvajúce teplé a suché počasie je obdobie, keď vzniká v prírode najviac požiarov, ktoré každoročne zničia alebo poškodia veľkú plochu lesov. Tieto požiare vznikajú hlavne pri vypaľovaní starej a suchej trávy, bylín, kríkov, spaľovaní zvyškov alebo len odhodená cigareta.

Vypaľovanie porastov značne poškodzuje životné prostredie, najmä faunu a flóru a zapríčiňuje nenahraditeľné škody, a práve preto porušenie záväzných právnych predpisov, a to najmä zákona o ochrane pred požiarmi, prináša so sebou okrem iného aj trestnoprávnu zodpovednosť. Právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom môže byť uložená sankcia až do výšky 16 597,- € a fyzickým osobám až do výšky 331,- €. A v rámci blokového konania uloženie pokuty do výšky 100,- Eur.

Vypaľovanie sa podľa § 8 písm. a) aj §14 ods. 2 písm. b) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zakazuje.

Všetci občania by sa mali vyvarovať neuváženého zakladania ohňov v lesných porastoch a v ich blízkom okolí a vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov.

Touto cestou upozorňujeme na skutočnosť, že spaľovať tuhé horľavé látky je možné len mimo času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, avšak iba pri dodržaní všetkých požiarno-bezpečnostných opatrení v súlade s novelou zákona 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi.

Touto cestou žiadame všetkých uvedomelých občanov našej republiky o dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti a v prípade vzniku mimoriadnej udalosti, a to požiaru, aby poskytli osobnú a vecnú pomoc v súvislosti s lokalizáciou a likvidáciou požiaru.

plk. Ing. Ivan Švantner
riaditeľ
celý text

ostatné | 20. 4. 2020 | Autor: Správca Webu

Opatrenie

Súčasný krízový stav v súvislosti s vírusom COVID-19 núti najmä staršiu generáciu zostať čo najviac doma, za zatvorenými dverami. Túto situáciu vo svoj prospech môžu zneužiť podvodníci, ktorých konanie môže seniorov pripraviť o značnú časť majetku alebo ich úspor. celý text

COVID - 19 | 8. 4. 2020 | Autor: Správca Webu

infografiky COVID – 19

Informovanie občanov celý text

COVID - 19 | 19. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Opatrenia

Opatrenia hlavného hygienika SR zo dňa 16. marca 2020 celý text

COVID - 19 | 17. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

COVID - 19

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe.
Predmetné usmernenie bude uverejnené aj na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR www.uvzsr.sk. celý text

ostatné, COVID - 19 | 11. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Koronavírus

odporúčania celý text

COVID - 19 | 10. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Verejná vyhláška

zákaz hromadných podujatí celý text

COVID - 19 | 10. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Verejná vyhláška

karanténa celý text

COVID - 19 | 10. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 celý text

ostatné | 27. 2. 2020 | Autor: Správca Webu
.

Informačný leták

leták s údajmi o Informačnej kancelárii pre obete v Banskej Bystrici celý text

ostatné | 21. 10. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Informačný leták

Zber, separácia a recyklácia celý text

ostatné | 10. 6. 2019 | Autor:
#

Triedenie kovových odpadov

Trieď kovové odpady, ušetríš prírodné zdroje celý text

ostatné | 7. 5. 2019 | Autor:
#

Triedenie odpadu

Ak správne triedime, svet je krajší Majte na pamäti nasledovné pravidlá:​° Snažte sa odpad netvoriť vôbec. ° Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne. ° ​Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie Vám aj označenie na obale ° ​​Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať. celý text

ostatné | 21. 3. 2019 | Autor:
#

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov celý text

ostatné | 5. 3. 2019 | Autor:
#

Vykurovacie obdobie - opatrenia

Ste pripravení na vykurovaciu sezónu? celý text

ostatné | 9. 10. 2018 | Autor: