Navigácia

Obsah

01.07.2021

Vyhlásenie času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 29.6.2021 do odvolania

Detail

01.07.2021

Poplatky za odpad

Čo je pre občana bezplatné a za čo platí

Detail

15.06.2021

Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi

Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu, sú ťažko rozložiteľný odpad. Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených tzv. RECYKLOBOXOV Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných látok do prírody.

Detail

02.06.2021

Upozornenie pre občanov

S nástupom letných prázdnin stúpa aj dopravná nehodovosť. Aby sme predišli tragédiám na cestách, je dôležité, aby sme dopravnej výchove - hlavne tej najohrozenejšej skupine našim deťom, venovali veľkú pozornosť od najútlejšieho veku a sami im boli príkladom

Detail

31.05.2021

Oznámenie o strategickom dokumente: „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2022 – 2030“

Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovej stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-socialneho-rozvoja-banskobystrickeho-samospravne-1

Detail