Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

Petícia

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. - petícia za zachovanie jej činností

PETIČNÉ HÁRKY za zachovanie NsP Brezno n.o.,
MÔŽETE PODPÍSAŤ AJ
OBECNÝ ÚRAD JARABÁ A CHATA JARABÁTÁ U ČIKA
Petícia za zachovanie NsP Brezno, n. o. v celom jej doterajšom rozsahu poskytovaných zdravotníckych činností a za jej zaradenie do siete kategorizovaných nemocníc II. úrovne celý text

ostatné | 26. 1. 2023 | Autor: Správca Webu
#

Jarabá 18.1.2023

Nachystajte si lopaty, máme poriadnu nádielku snehu a stále padá...

celý text

ostatné | 26. 1. 2023 | Autor: Správca Webu
Upozernenie na podmienky držania psov v obci

Podmienky držania psov v obci

UPOZORNENIE - Podmienky držania psov v obci celý text

ostatné | 29. 11. 2022 | Autor: Správca Webu
História obce

História obce Jarabá

História obce, získanie informácií celý text

ostatné | 26. 10. 2022 | Autor: Správca Webu
nedoplatky

Nedoplatky

Nedoplatky dane z nehnuteľností a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady celý text

ostatné | 17. 8. 2022 | Autor: Správca Webu

Inflačná pomoc

informačný leták celý text

ostatné | 13. 7. 2022 | Autor: Správca Webu

Verejná vyhláška

BBSK - verejná vyhláška

"Územný plán veľkého územného celku Banskobystrický kraj - Zmeny a doplnky č. 5/2020" celý text

ostatné | 11. 5. 2022 | Autor: Správca Webu

Výzva - Okresný úrad Brezno, pozemkový a lesný odbor

Okresný úrad Brezno, pozemkový a lesný odbor

u p o z o r ň u j e..a...v y z ý v a,

každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečili základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje § 3 zákona. celý text

ostatné | 11. 5. 2022 | Autor: Správca Webu

Informačné materiály k problematike obchodovania s ľuďmi

V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine a s tým spojenou situáciou na slovensko-ukrajinských hraniciach boli Ministerstvom vnútra SR vytvorené preventívne informačné materiály k problematike obchodovania s ľuďmi. celý text

ostatné | 24. 3. 2022 | Autor: Správca Webu

Zákaz vypaľovania

Narastajúci počet požiarov na trvalých trávnych porastoch
z dôvodu vypaľovania starých tráv. celý text

ostatné | 24. 3. 2022 | Autor: Správca Webu

Pomoc - informačný leták

Dočasné útočisko štátnym občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom. celý text

ostatné | 3. 3. 2022 | Autor: Správca Webu

Oznam pre verejnosť

Dôležité kontakty celý text

ostatné | 3. 3. 2022 | Autor: Správca Webu

Vypaľovanie trávnatých porastov

Usmernenie k vypaľovaniu trávnatých porastov počas jarného obdobia z dôvodu nárastu počtu požiarov počas predchádzajúcich dní
celý text

ostatné | 28. 2. 2022 | Autor: Správca Webu

Oznámenie o strategickom dokumente

Zelený kraj – stratégia environmentálnej politiky Banskobystrického samosprávneho kraja celý text

ostatné | 8. 12. 2021 | Autor: Správca Webu

Polícia upozorňuje

Podmienky a postup pri vydávaní občianskeho preukazu a občianskeho preukazu bez podoby tváre. celý text

ostatné | 31. 8. 2021 | Autor: Správca Webu

Polícia upozorňuje

Chránené územia a ich ochranné pásma celý text

ostatné | 9. 8. 2021 | Autor: Správca Webu

Poplatky za odpad

Čo je pre občana bezplatné a za čo platí celý text

ostatné | 1. 7. 2021 | Autor: Správca Webu

Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi

Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu, sú ťažko rozložiteľný odpad.
Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených tzv. RECYKLOBOXOV
Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných látok do prírody. celý text

ostatné | 15. 6. 2021 | Autor: Správca Webu

Oznámenie o strategickom dokumente: „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2022 – 2030“

Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovej stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-socialneho-rozvoja-banskobystrickeho-samospravne-1
celý text

ostatné | 31. 5. 2021 | Autor: Správca Webu

Certifikát ENVI-PAK

triedený zber komunálneho odpadu za rok 2020 celý text

ostatné | 31. 5. 2021 | Autor: Správca Webu

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 celý text

ostatné | 23. 2. 2021 | Autor: Správca Webu

SSD

Informácia pre obyvateľov: elektrickú prípojku, ale aj iné žiadosti súvisiace s distribúciou elektriny môžno vybaviť aj online celý text

ostatné | 17. 12. 2020 | Autor: Správca Webu

Informačný leták

Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi


V našom každodennom živote sa často dostávame do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu, sú ťažko rozložiteľný odpad.


Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených tzv. RECYKLOBOXOV, ktoré sú rozmiestnené v predajniach, na zberných dvoroch a ďalších miestach na území našej obce / mesta a na celom území Slovenska.

Náklady na triedený zber vyhradeného prúdu odpadu batérie a akumulátory zabezpečuje výrobca a znáša náklady s tým spojené. Náklady na triedený zber nie sú súčasťou miestneho poplatku za komunálny odpad, okrem nákladov spôsobených nedôsledným triedením podľa § 81 ods. 10 zákona 79/2015.

Spoločnosti INSA, s.r.o. a MACHTRADE s.r.o. v spolupráci s partnerskými spoločnosťami pôsobiacimi na slovenskom trhu niekoľko desiatok rokov zabezpečujú zber, dopravu, spracovanie a recykláciu batérií a akumulátorov. Vysoká technologická a odborná úroveň spoločností je garanciou reálnej komplexnej recyklácie použitých batérií a akumulátorov.V triedení a recyklácii sú významnými globálnymi hráčmi v oblasti spracovania nebezpečných odpadov.

Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných
látok do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia.
celý text

ostatné | 18. 8. 2020 | Autor: Správca Webu

V ý z v a

Okresný úrad Brezno, odbor pozemkový a lesný u p o z o r ň u j e a v y z ý v a,

každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečili základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje § 3 zákona.
Každý vlastník, nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy je povinný:
1.) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou,
2.) predchádzať výskytu a šíreniu burín
3.) zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí
4.) usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druh pozemku s jeho evidenciou v katastri.
Zároveň upozorňujeme občanov, aby svoje poznatky o neobhospodarovanej pôde nahlasovali na internetový portál na stránke www.mpsr.sk - Informačné nástroje – Agrofórum - fórum o využívaní poľnohospodárskej pôde.
Okresný úrad Brezno, pozemkový a lesný odbor bude v letných a jesenných mesiacoch vykonávať kontroly zabezpečenia starostlivosti o poľnohospodársku pôdu podľa vypracovaného harmonogramu. V zmysle právnych predpisov budú za porušovanie ustanovení § 3 zákona vyvodzované dôsledky.
Za spoluprácu ďakujeme.


celý text

ostatné | 4. 6. 2020 | Autor: Správca Webu

Prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska celý text

ostatné | 3. 6. 2020 | Autor: Správca Webu

Triedenie odpadu


ostatné | 5. 5. 2020 | Autor: Správca Webu

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne ako príslušný orgán štátnej správy upozorňuje právnické osoby, fyzické osoby - podnikateľov a fyzické osoby na prísny zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov ako aj zakladanie ohňa v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu. Dlhotrvajúce teplé a suché počasie je obdobie, keď vzniká v prírode najviac požiarov, ktoré každoročne zničia alebo poškodia veľkú plochu lesov. Tieto požiare vznikajú hlavne pri vypaľovaní starej a suchej trávy, bylín, kríkov, spaľovaní zvyškov alebo len odhodená cigareta.

Vypaľovanie porastov značne poškodzuje životné prostredie, najmä faunu a flóru a zapríčiňuje nenahraditeľné škody, a práve preto porušenie záväzných právnych predpisov, a to najmä zákona o ochrane pred požiarmi, prináša so sebou okrem iného aj trestnoprávnu zodpovednosť. Právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom môže byť uložená sankcia až do výšky 16 597,- € a fyzickým osobám až do výšky 331,- €. A v rámci blokového konania uloženie pokuty do výšky 100,- Eur.

Vypaľovanie sa podľa § 8 písm. a) aj §14 ods. 2 písm. b) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zakazuje.

Všetci občania by sa mali vyvarovať neuváženého zakladania ohňov v lesných porastoch a v ich blízkom okolí a vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov.

Touto cestou upozorňujeme na skutočnosť, že spaľovať tuhé horľavé látky je možné len mimo času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, avšak iba pri dodržaní všetkých požiarno-bezpečnostných opatrení v súlade s novelou zákona 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi.

Touto cestou žiadame všetkých uvedomelých občanov našej republiky o dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti a v prípade vzniku mimoriadnej udalosti, a to požiaru, aby poskytli osobnú a vecnú pomoc v súvislosti s lokalizáciou a likvidáciou požiaru.

plk. Ing. Ivan Švantner
riaditeľ
celý text

ostatné | 20. 4. 2020 | Autor: Správca Webu
.

Informačný leták

leták s údajmi o Informačnej kancelárii pre obete v Banskej Bystrici celý text

ostatné | 21. 10. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Informačný leták

Zber, separácia a recyklácia celý text

ostatné | 10. 6. 2019 | Autor:
#

Triedenie kovových odpadov

Trieď kovové odpady, ušetríš prírodné zdroje celý text

ostatné | 7. 5. 2019 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 2
posledná