Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Jarabá
ObecJarabá

Aktuality

OcÚ Jarabá Neúraduje od 18.12.2023 -08.01.2024

OcÚ Jarabá neúraduje od 18.12.2023 - 08.01.2024

Dátum: 7. 12. 2023

OcÚ Jarabá neúraduje od 18.12.2023 - 08.01.2024
v prípade akútneho problému volajte 0908 927 032

Zmena v cestovaní BBSK

Zmena v cestovaní BBSK

Dátum: 4. 12. 2023

Zmena v cestovaní BBSK

Výmena vodičských preukazov

Výmena vodičských preukaz

Dátum: 31. 8. 2023

Vodičské preukazy vydané od 1.1.1993 do 30.4.2004 sú platné len do 31. decembra 2023,požiadajte o jeho výmenu.

Výzva - Nahlasovanie - daň z ubytovania

Výzva - Nahlasovanie daň z ubytovania

Dátum: 25. 7. 2023

Nahlasovanie - povinnosť nahlasovať daň z ubytovania

Vypaľovanie trávnatých porastov

Usmernenie k vypaľovaniu trávnatých porastov počas jarného obdobia

Dátum: 24. 2. 2023

Každoročne je príchod prvých slnečných jarných dní poznačený zvýšením požiarovosti
súvisiacej s vypaľovaním suchých tráv, kríkov a stromov. Prosíme Vás o dodržiavanie preventívnych opatrení na zníženie požiarovosti v prírodnom prostredí.

Upozernenie na podmienky držania psov v obci

Podmienky držania psov v obci

Dátum: 29. 11. 2022

UPOZORNENIE - Podmienky držania psov v obci

História obce

História obce Jarabá

Dátum: 26. 10. 2022

História obce, získanie informácií

nedoplatky

Nedoplatky

Dátum: 17. 8. 2022

Nedoplatky dane z nehnuteľností a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady

Verejná vyhláška

Dátum: 11. 5. 2022

BBSK - verejná vyhláška

"Územný plán veľkého územného celku Banskobystrický kraj - Zmeny a doplnky č. 5/2020"

Výzva - Okresný úrad Brezno, pozemkový a lesný odbor

Dátum: 11. 5. 2022

Okresný úrad Brezno, pozemkový a lesný odbor

u p o z o r ň u j e..a...v y z ý v a,

každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečili základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje § 3 zákona.

Informačné materiály k problematike obchodovania s ľuďmi

Dátum: 24. 3. 2022

V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine a s tým spojenou situáciou na slovensko-ukrajinských hraniciach boli Ministerstvom vnútra SR vytvorené preventívne informačné materiály k problematike obchodovania s ľuďmi.

Zákaz vypaľovania

Dátum: 24. 3. 2022

Narastajúci počet požiarov na trvalých trávnych porastoch
z dôvodu vypaľovania starých tráv.

Pomoc - informačný leták

Dátum: 3. 3. 2022

Dočasné útočisko štátnym občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom.

Oznam pre verejnosť

Dátum: 3. 3. 2022

Dôležité kontakty

Vypaľovanie trávnatých porastov

Dátum: 28. 2. 2022

Usmernenie k vypaľovaniu trávnatých porastov počas jarného obdobia z dôvodu nárastu počtu požiarov počas predchádzajúcich dní

Oznámenie o strategickom dokumente

Dátum: 8. 12. 2021

Zelený kraj – stratégia environmentálnej politiky Banskobystrického samosprávneho kraja

Polícia upozorňuje

Dátum: 31. 8. 2021

Podmienky a postup pri vydávaní občianskeho preukazu a občianskeho preukazu bez podoby tváre.

Polícia upozorňuje

Dátum: 9. 8. 2021

Chránené územia a ich ochranné pásma

Poplatky za odpad

Dátum: 1. 7. 2021

Čo je pre občana bezplatné a za čo platí

Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi

Dátum: 15. 6. 2021

Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu, sú ťažko rozložiteľný odpad.
Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených tzv. RECYKLOBOXOV
Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných látok do prírody.

Oznámenie o strategickom dokumente: „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2022 – 2030“

Dátum: 31. 5. 2021

Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovej stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-socialneho-rozvoja-banskobystrickeho-samospravne-1

SSD

Dátum: 17. 12. 2020

Informácia pre obyvateľov: elektrickú prípojku, ale aj iné žiadosti súvisiace s distribúciou elektriny môžno vybaviť aj online

Informačný leták

Dátum: 18. 8. 2020

Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi


V našom každodennom živote sa často dostávame do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu, sú ťažko rozložiteľný odpad.


Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených tzv. RECYKLOBOXOV, ktoré sú rozmiestnené v predajniach, na zberných dvoroch a ďalších miestach na území našej obce / mesta a na celom území Slovenska.

Náklady na triedený zber vyhradeného prúdu odpadu batérie a akumulátory zabezpečuje výrobca a znáša náklady s tým spojené. Náklady na triedený zber nie sú súčasťou miestneho poplatku za komunálny odpad, okrem nákladov spôsobených nedôsledným triedením podľa § 81 ods. 10 zákona 79/2015.

Spoločnosti INSA, s.r.o. a MACHTRADE s.r.o. v spolupráci s partnerskými spoločnosťami pôsobiacimi na slovenskom trhu niekoľko desiatok rokov zabezpečujú zber, dopravu, spracovanie a recykláciu batérií a akumulátorov. Vysoká technologická a odborná úroveň spoločností je garanciou reálnej komplexnej recyklácie použitých batérií a akumulátorov.V triedení a recyklácii sú významnými globálnymi hráčmi v oblasti spracovania nebezpečných odpadov.

Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných
látok do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia.

V ý z v a

Dátum: 4. 6. 2020

Okresný úrad Brezno, odbor pozemkový a lesný u p o z o r ň u j e a v y z ý v a,

každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečili základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje § 3 zákona.
Každý vlastník, nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy je povinný:
1.) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou,
2.) predchádzať výskytu a šíreniu burín
3.) zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí
4.) usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druh pozemku s jeho evidenciou v katastri.
Zároveň upozorňujeme občanov, aby svoje poznatky o neobhospodarovanej pôde nahlasovali na internetový portál na stránke www.mpsr.sk - Informačné nástroje – Agrofórum - fórum o využívaní poľnohospodárskej pôde.
Okresný úrad Brezno, pozemkový a lesný odbor bude v letných a jesenných mesiacoch vykonávať kontroly zabezpečenia starostlivosti o poľnohospodársku pôdu podľa vypracovaného harmonogramu. V zmysle právnych predpisov budú za porušovanie ustanovení § 3 zákona vyvodzované dôsledky.
Za spoluprácu ďakujeme.


Prevádzkový poriadok

Dátum: 3. 6. 2020

Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska

Triedenie odpadu

Dátum: 5. 5. 2020

plasty

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 20. 4. 2020

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne ako príslušný orgán štátnej správy upozorňuje právnické osoby, fyzické osoby - podnikateľov a fyzické osoby na prísny zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov ako aj zakladanie ohňa v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu. Dlhotrvajúce teplé a suché počasie je obdobie, keď vzniká v prírode najviac požiarov, ktoré každoročne zničia alebo poškodia veľkú plochu lesov. Tieto požiare vznikajú hlavne pri vypaľovaní starej a suchej trávy, bylín, kríkov, spaľovaní zvyškov alebo len odhodená cigareta.

Vypaľovanie porastov značne poškodzuje životné prostredie, najmä faunu a flóru a zapríčiňuje nenahraditeľné škody, a práve preto porušenie záväzných právnych predpisov, a to najmä zákona o ochrane pred požiarmi, prináša so sebou okrem iného aj trestnoprávnu zodpovednosť. Právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom môže byť uložená sankcia až do výšky 16 597,- € a fyzickým osobám až do výšky 331,- €. A v rámci blokového konania uloženie pokuty do výšky 100,- Eur.

Vypaľovanie sa podľa § 8 písm. a) aj §14 ods. 2 písm. b) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zakazuje.

Všetci občania by sa mali vyvarovať neuváženého zakladania ohňov v lesných porastoch a v ich blízkom okolí a vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov.

Touto cestou upozorňujeme na skutočnosť, že spaľovať tuhé horľavé látky je možné len mimo času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, avšak iba pri dodržaní všetkých požiarno-bezpečnostných opatrení v súlade s novelou zákona 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi.

Touto cestou žiadame všetkých uvedomelých občanov našej republiky o dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti a v prípade vzniku mimoriadnej udalosti, a to požiaru, aby poskytli osobnú a vecnú pomoc v súvislosti s lokalizáciou a likvidáciou požiaru.

plk. Ing. Ivan Švantner
riaditeľ

.

Informačný leták

Dátum: 21. 10. 2019

leták s údajmi o Informačnej kancelárii pre obete v Banskej Bystrici

Informačný leták

Informačný leták

Dátum: 10. 6. 2019

Zber, separácia a recyklácia

Triedenie kovových odpadov

Triedenie kovových odpadov

Dátum: 7. 5. 2019

Trieď kovové odpady, ušetríš prírodné zdroje

Triedenie odpadu

Triedenie odpadu

Dátum: 21. 3. 2019

Ak správne triedime, svet je krajší Majte na pamäti nasledovné pravidlá:​° Snažte sa odpad netvoriť vôbec. ° Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne. ° ​Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie Vám aj označenie na obale ° ​​Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018

Dátum: 5. 3. 2019

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov

Vykurovacie obdobie - opatrenia

Vykurovacie obdobie - opatrenia

Dátum: 9. 10. 2018

Ste pripravení na vykurovaciu sezónu?

OZNAMY

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Lajštroch

Jarabá pod kamerami

OBEC JARABÁ je monitorovaná kamerovým systémom.
Podľa zákona č. 428/2002 z.z. § 10 ods.7 o ochrane osobných údajov je obec monitorovaná kamerovým systémom.
kamerový systém

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

hore