Navigácia

Obsah

Späť

Obchodná verejná súťaž

Obecné zastupiteľstvo v Jarabej

U z n e s e n í m   č. 10/2022

Schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva majetku obce formou obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže.

  • pozemok č. 1 pozemok KN-C 295/3, definovaný ako zastavaná plocha a nádvorie, v katastrálnom území Jarabá, o celkovej výmere 1 208 m2. V súčasnosti uvedené na liste vlastníctva LV č. 121, vlastník: Obec Jarabá, Jarabá 20, 977 01 Jarabá, vlastnícky podiel 1/1. Pozemok sa nachádzajú v intraviláne obce, v zastavanom území obce Jarabá.
  • pozemok č. 2 pozemok KN-C 295/4, definovaný ako zastavaná plocha a nádvorie, v katastrálnom území Jarabá, o celkovej výmere 2 206 m2. V súčasnosti uvedené na liste vlastníctva LV č. 121, vlastník: Obec Jarabá, Jarabá 20, 977 01 Jarabá, vlastnícky podiel 1/1. Pozemok sa nachádzajú v intraviláne obce, v zastavanom území obce Jarabá.

 

              JUDr. Juraj Pružinec

                                                                                                    starosta obce

 

podmienky súťaže.pdf (374.87 kB)

..

Vyvesené: 24. 1. 2022

Dátum zvesenia: 28. 2. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť