Navigácia

Obsah

Späť

Spracúvanie osobných údajov Obcou Jarabá

Vážení občania,

 

osobné údaje dotknutých osôb spracúva Obec Jarabá, Jarabá 20 Jarabá, 97701,

00313513 v právnom postavení prevádzkovateľa (ďalej len ako „prevádzkovateľ“).

 

Osobné údaje dotknutých osôb prevádzkovateľ spracúva v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle , ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa.

 

 

 

Vyvesené: 4. 8. 2022

Dátum zvesenia: 20. 8. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť